Het KiVa-programma

Meer weten over KiVa? Ontdek de KiVa-folder

KiVa zet in op de kracht van de groep

De KiVa-aanpak steunt op wetenschappelijk onderzoek. Het programma integreert de belangrijkste succesbepalende factoren die de voorbije jaren door toponderzoekers van diverse universiteiten aan het licht werden gebracht. 

KiVa onderscheidt zich door sterk in te zetten op de kracht van de groep. Pesters mogen zich dan wel richten op een slachtoffer, ze zijn minstens even sterk begaan met het verwerven van een belangrijke positie binnen de groep. Naast pestkoppen en slachtoffers telt zo’n groep ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pestkoppen volharden in hun pestgedrag omdat ze in meer dan één opzicht voordeel halen uit wat ze hun slachtoffer aandoen. Wie pest maakt (doorgaans) indruk, wint aan invloed en stijgt op het vlak van status en populariteit. Valt de steun van de groep echter weg, dan zien de meeste pesters zich genoodzaakt om in te binden. 

Wie pestsituaties wil voorkomen of doen stoppen, richt zich dus best tot de volledige groep. KiVa moedigt leerkrachten en leerlingen aan tot positief omgaan met elkaar en positieve groepsvorming. Vooral de omstaanders krijgen een duw in de rug om hun verantwoordelijkheid op te nemen en er voor te zorgen dat iedereen erbij hoort en niemand wordt uitgesloten of gepest. 

KiVa zet sterk in op het voorkomen van pesten. Naast de trainingen voor de leerkrachten en een infoavond voor de ouders wordt ingezet op een uitgebreid lessen- en activiteitenpakket en twee educatieve computerspellen voor leerlingen. Schoolteams worden bovendien getraind om pestincidenten zorgvuldig aan te pakken. 

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn.

Het is ook een acroniem voor de Finse zin: 

‘Dit is een fijne school waarin pesten niet thuishoort.’

NIEUW: monitor, jaarlijkse online bevraging

Met de KiVa-monitor krijgt elke KiVa-school een instrument in handen dat toelaat de eigen KiVa-werking en de brede zorg voor welbevinden op school te evalueren.

De KiVa-monitor bestaat uit een set van digitale vragenlijsten. Elk vragenlijst is wetenschappelijk getest en richt zich tot leerlingen en leerkrachten. Scholen die de digitale vragenlijsten invullen, ontvangen een feedbackrapport

met een korte resultaatbespreking en aanbevelingen voor de toekomst.

Op basis van de evaluatie krijgt de school vooreerst een preciezere kijk op haar KiVa-werking. Met die informatie in de hand kan elk schoolteam bepalen waar ze in de toekomst naartoe wil werken en welke initiatieven wenselijk zijn om de eigen ambities waar te maken. KiVa-scholen komen zo tegemoet aan de verwachtingen en eisen van het OK, het nieuwe inspectiekader en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding: drie belangrijke troeven voor scholen die uit zijn op het garanderen van de best mogelijke onderwijskwaliteit.

De monitor wordt jaarlijks in het voorjaar opengesteld. De feedbackrapporten volgen dan einde augustus.